Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni


MERİT PLASTİK KAUÇUK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak, sizlerin güvenliğine verdiğimiz önem dolayısıyla özel hayatın gizliliği öncelikli olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK MD.10’daki aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bu bilgilendirmenin amacı; kişisel verilerinizin elde edilme şekilleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri konusunda sizleri bilgilendirmektir.

Veri Sorumlusu sıfatına sahip olan şirketimiz MERİT PLASTİK KAUÇUK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından kişisel verileriniz  aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

Bu aydınlatma metni gerek şirketin işveren sıfatı ile çalışanlardan  elde edebileceği kişisel veriler gerekse şirketin işveren sıfatını taşımadığı gönüllüler tarafından yapılacak başvurular için de geçerlidir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz,

-Veri Sorumlusu’na yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,

-İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

-Veri Sorumlusu yerleşkelerine giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası,

-Veri Sorumlusu’nun iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin kurumsal güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi, İnsan Kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması ve/veya icrası ve/veya geliştirilmesi, işe giriş olasılığınız belirdiği takdirde yoklama kaçağı olup olmadığınız bilgisinin değerlendirilmesi,

  -Veri Sorumlusu’na iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması;

-Veri minimizasyonu ilkesi gözetilerek Veri Sorumlusu’na yapılmış iş başvurularının arşiv amaçlı kaydının tutulması gibi amaçlarla işlenir.

  1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Toplanma yöntemi ;

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından, ŞİRKET web sitesi, mülakat, iş ilanı paylaşılan siteler, işe alım danışmanlığı şirketleri, insan kaynakları ajansları, elden özgeçmişi iletilmesi vb. farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Hukuki sebebi ;

Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve iş ilişkisinin kurulması ve İş Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Vergi Mevzuatının gerekli kıldığı hallerden kaynaklanmaktadır.

 Bu amaçla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde md.5/2/c iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için, md.5/2/e bir hakkın tesisi, kullanılması amacıyla, md.5/2/d kişisel verilerinizin aleni olması halinde veya md.5/2/f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir.

 Bu ve kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın olması halinde işlenecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

*Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  şirketimiz veri sorumlusundan temin edebileceğiniz    Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak kvkk@meritplastik.com mail adresine iletebilirsiniz.

kvkk@meritplastik.com mail adresine yazılı olarak iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.meritplastik.com web sitemiz üzerinden  “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından” ulaşabilirsiniz.